Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklės PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A-795

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Darbo tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

2. Taisyklės reglamentuoja administracijos (darbdavio) ir valstybės tarnautojų bei kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto bei kitų finansavimo šaltinių (toliau – darbuotojų) pareigas, teises, darbo ir poilsio laiką, bendrus vidaus tvarkos reikalavimus, aprangos, išvaizdos, elgesio reikalavimus, paskatinimus už sąžiningą darbą ir atsakomybę.

 

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO, PERKĖLIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

 

3. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai į darbą Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje priimami ir atleidžiami iš darbo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

4. Priimant į darbą valstybės tarnautojas ar darbuotojas:

4.1. pateikia dokumentus:

4.1.1. prašymą priimti į darbą, nurodant deklaruotą gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją;

4.1.2. gyvenimo aprašymą;

4.1.3. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

4.1.4. neįgalaus asmens pažymėjimo kopiją ir išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų;

4.1.5. neįgalaus vaiko pažymėjimo kopiją (jei šeimoje auga neįgalus vaikas iki 18 m.);

4.1.6. vaikų gimimo liudijimų kopijas;

4.1.7. ištuokos liudijimą (darbuotojo, kuris vienas augina vaiką iki 14 m.);

4.1.8. dokumentų apie išsilavinimą kopijas;

4.1.9. socialinio draudimo pažymėjimo kopiją;

4.1.10. privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;

4.1.11. privačių interesų deklaraciją (valstybės tarnautojams).

4.2. Pasirašytinai supažindinamas su šiomis taisyklėmis, priešgaisrinės saugos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos įvadine ir darbo vietoje instrukcijomis, pareigybės aprašymu.

5. Darbuotojui, su kuriuo pasirašoma darbo sutartis, kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi išduodamas darbo pažymėjimas (toliau – pažymėjimas). Pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje numatyto termino. Darbuotojų, priimtų dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, pažymėjimai galioja 10 metų nuo priėmimo į darbą dienos, jeigu nepasikeičia jo rekvizitai arba tampa netinkamas naudoti. Darbuotojas, gaudamas naują arba keičiamą pažymėjimą, arba jį grąžindamas, pasirašo darbo pažymėjimų registracijos žurnale. Už pažymėjimų pagaminimą, jų išdavimą ir registracijos žurnalo tvarkymą atsakingas Personalo administravimo skyrius. Negaliojantys pažymėjimai sunaikinami kiekvienų metų pabaigoje, surašant sunaikinimo aktą. Valstybės tarnautojams, pradėjus eiti pareigas valstybės tarnyboje, išduodamas valstybės tarnautojo pažymėjimas, vadovaujantis Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu. Valstybės tarnautojas, atleidžiamas iš valstybės tarnautojo pareigų, atleidimo dieną grąžina pažymėjimą Personalo administravimo skyriui ir pasirašo pažymėjimo registracijos žurnale.

6. Darbo sutartys registruojamos elektroniniame darbo sutarčių registracijos žurnale (DVS), įrašant darbo sutarties registravimo grafoje įrašą, kad sutartis įregistruota elektroniniame žurnale.

7. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų visi asmens dokumentai ar jų kopijos, medicininės asmens knygelės, atlikus darbuotojo periodinį sveikatos patikrinimą, saugomi Personalo administravimo skyriuje. Personalo administravimo skyriaus valstybės tarnautojai administracijos direktoriaus įsakymu paskiriami atsakingais asmenimis už darbuotojų bylose esančių duomenų bei konfidencialios informacijos saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI

 

8. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų. Esant požymiams įtarti, jog valstybės tarnautojas ar darbuotojas darbe yra neblaivus ar apsvaigęs, administracijos direktorius, raštu pareikalaudamas pasiaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimo, nurodo Personalo administravimo skyriui patikrinti darbuotojo blaivumo būklę alkoholio matuokliu (blaivus – alkoholio matuoklio parodymas 0,00 promilės).

9. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

10. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant.

11. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitą materialinį įstaigos turtą.

12. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

13. Savivaldybės administracijos kabinetų atsarginių raktų komplektai saugomi valytojų persirengimo patalpoje. Raktas nuo jos saugomas pas Ūkio tarnybos vedėją ir budintį sargą.

14. Vykstant renginiams savivaldybės administracijos salėse poilsio ir švenčių dienomis už inventoriaus ar turto sugadinimą, renginio saugumą ir tvarką renginio metu ir po jo privalo atsakyti organizatoriai.

15. Su įstaigoje galiojančiais vietinio pobūdžio teisės aktais, darbdavio nurodymais darbuotojai gali būti supažindinami elektroniniu paštu, išsiunčiant teisės aktą elektroniniu formatu, jei administracijos direktoriaus įsakyme nenurodyta kitaip.

 

IV. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PAREIGOS

 

16. Įstaigos valstybės tarnautojai turi vykdyti Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnyje nustatytas valstybės tarnautojo pareigas, o darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis – Darbo kodekso nustatytus reikalavimus, darbo sutartyje numatytas pareigas, taip pat pareigas, nurodytas pareigybių aprašymuose ir šiose taisyklėse.

17. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo:

17.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų teisės aktų;

17.2. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

17.3. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis tarnybine, darbine ar su tarnyba, darbu susijusia informacija kitaip nei nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, neišnešti dokumentų iš įstaigos kasmetinių atostogų, komandiruočių ar kitais nebuvimo darbe atvejais;

17.4. pranešti vadovui ir jo sutikimu nevykdyti užduoties, jeigu asmeniniai turtiniai interesai susikerta su šia užduotimi arba turima argumentų, jog asmeninės, privataus pobūdžio aplinkybės gali pakenkti valstybės ar savivaldybės prestižui;

17.5. priimti sprendimus pagal kompetenciją ir reikalauti, kad tie sprendimai būtų laiku ir tiksliai įvykdyti;

17.6. ginti teisėtus savivaldybės interesus;

17.7. tiesiogiai ar netiesiogiai nesinaudoti ir neleisti naudotis savivaldybės nuosavybe, taip pat savivaldybei nuomojama nuosavybe kitokiai nei tarnybinė veikla, jei teisės aktai nenumato kitaip;

17.8. vykdyti saugos ir sveikatos darbe, sanitarijos, civilinės ir priešgaisrinės saugos reikalavimus;

17.9. nerūkyti savivaldybės kabinetuose, bendrojo naudojimo patalpose, išskyrus tam numatytas vietas;

17.10. darbuotojai, išeidami iš savo kabineto ir palikdami jį tuščią, privalo išjungti visus elektros ėmėjus, uždaryti langus, užrakinti kabineto duris, dirbantys I aukšte – užtraukti užuolaidas ar uždaryti žaliuzes;

17.11. tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą (kabinetą), inventorių, tausoti savivaldybės turtą;

17.12. nešališkai tarnauti žmonėms;

17.13. laikytis profesinės etikos bei šių taisyklių;

17.14. deklaruoti įstatymų nustatyta tvarka savo turtą ir pajamas;

17.15. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo darbą;

17.16. pakeitę gyvenamąją vietą, pavardę ar pasikeitus kitai informacijai apie asmenį, per 5 darbo dienas informuoti Personalo administravimo skyrių, pateikiant gyvenamosios vietos deklaravimo pažymos kopiją ir informaciją apie tikslią gyvenamąją vietą, kitos informacijos apie asmenį keitimą liudijantį dokumentą bei naujai gautų dokumentų kopijas.

 

V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ TEISĖS

 

18. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi teisę:

18.1. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;

18.2. gauti informaciją iš savo vadovų, bendradarbių ir kitų valstybės tarnautojų, būtiną atlikti užduotis ir pavedimus;

18.3. į Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatytas atostogas;

18.4. būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariais, taip pat politinių partijų ar organizacijų nariais, ne tarnybos metu dalyvauti politinėje veikloje, jei nedraudžia įstatymai;

18.5. ginti teisme pažeistas teises ir teisėtus interesus;

18.6. atsisakyti atlikti užduotį ar pavedimą, jeigu duota užduotis prieštarauja įstatymui ar kitam teisės aktui. Apie tai darbuotojas privalo raštu pranešti tiesioginiam vadovui ar atlikti duotą užduotį ar pavedimą tik tuo atveju, jei reikalaujama raštu.

 

VI. PAGRINDINĖS DARBDAVIO PAREIGOS IR TEISĖS

 

19. Pareigos:

19.1. užtikrinti normalias, saugias ir sveikas darbo sąlygas;

19.2. organizuoti ir vykdyti saugų darbą;

19.3. įrengti darbo vietas, atitinkančias darbo saugos reikalavimus;

19.4. rūpintis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu bei mokymu.

20. Teisės:

20.1. reikalauti, kad darbuotojai vykdytų pareigas ir laikytųsi darbo bei tarnybinės drausmės;

20.2. įstatymu nustatyta tvarka skirti drausmines ir tarnybines nuobaudas.

 

VII. DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

21. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis savivaldybės administracijoje nustatyto darbo laiko režimo.

22. Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatyta penkių darbo dienų savaitė:

Darbo pradžia – 8.00 val.

Darbo pertrauka – 12.00–12.45 val.

Darbo pabaiga – 17.00 val., penktadieniais – 15.45 val.

Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

23. Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas ir vyresnysis specialistas dirba tais šeštadieniais, kai yra registruojamos iškilmingos santuokos. Skyriaus vedėjo poilsio diena yra kitas trečiadienis po iškilmingų santuokų registravimo, vyresniojo specialisto poilsio diena yra kitas pirmadienis po iškilmingų santuokų registravimo arba poilsio dienos numatomos pagal atskirą darbo grafiką.

24. Ūkio tarnybos ir seniūnijų darbuotojų (sargų, valytojų, kiemsargių, viešųjų darbų darbininkų) darbo pradžios ir pabaigos laikas yra:

24.1. sargų – 17.00–8.00 val., penktadieniais – 15.45–8.00 val.; poilsio dienomis darbo pradžia yra 8.00 val. ir darbo pabaiga yra kitos dienos 8.00 val. Ūkio tarnybos sargai dirba pagal atskirą darbo grafiką, taikant suminę darbo laiko apskaitą. Suminio darbo apskaitinio laikotarpio trukmė – keturi mėnesiai. Už suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiu viršytą nustatytą darbo valandų skaičių apmokama kaip už viršvalandinį darbą;

24.2. valytojų – 6.00–10.00 val. ir 17.00–21.00 val.;

24.3. kiemsargių – 6.00–15.00 val.;

24.4. viešųjų darbų darbininkų – pirmadieniais–penktadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka 12.00 val.–13.00 val.

25. Sporto metodininkai, ūkio tarnybos, seniūnijų darbuotojai, dirbantys ne visu etatu arba daugiau kaip vienu etatu, dirba pagal atskirus darbo grafikus. Darbo grafikus tvirtina administracijos direktorius. Seniūnijų darbuotojų darbo grafikus tvirtina seniūnijos seniūnas. Darbo grafikai sudaromi ir patvirtinami ne vėliau kaip prieš savaitę iki grafiko įsigaliojimo.

26. Viršvalandiniu darbu nelaikomas darbas, viršijantis nustatytą darbo dienos trukmę, kai vykdomos tiesioginės Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo funkcijos.

27. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, tarnybų vadovai išvykdami darbo metu ilgesniam kaip 15 min. laikui, užsiregistruoja pas Kanceliarijos skyriaus priimamojo vyr. specialistę esančiame Panevėžio rajono savivaldybės darbuotojų išvykimo registracijos žurnale – kokiu tikslu ir kuriam laikui išvyksta. Savivaldybės administracijos skyrių ar tarnybų darbuotojai apie išvykimą informuoja savo skyriaus ar tarnybos vadovą. Seniūnai išvykimą už seniūnijos ribų darbo laiku derina su Savivaldybės administracijos direktoriumi, būdami seniūnijos teritorijoje informuoja seniūno pavaduotoją ar vyr. raštvedį, išvykdami kiti seniūnijos darbuotojai – seniūną.

28. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti į darbą arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami asmeniškai arba per kitus asmenis turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Nepranešimas apie neatvykimą laiku į darbą nepaisant neatvykimo priežasties svarbumo laikytinas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu.

29. Kasmetinės atostogos valstybės tarnautojams ir darbuotojams suteikiamos pagal atostogų suteikimo eilę, kuri tvirtinama administracijos direktoriaus įsakymu iki kovo 1 d. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka. Atostogos, suderinus su tiesioginiu vadovu, gali būti suteiktos iš karto arba dalijamos į dalis, kurių viena negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų. Mažiausia suteiktinų kasmetinių atostogų dalis – 7 kalendorinės dienos, išskyrus nepanaudotų atostogų likutį arba atvejus, kai tarp 7 kalendorinių dienų įsiterpia švenčių dienos. Dėl svarbių priežasčių kasmetinių atostogų suteikimo eilė gali būti keičiama. Prašyme dėl kasmetinių atostogų eilės pakeitimo turi būti nurodytos priežastys ir atostogų laikas. Prašymas pateikiamas ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

30. Teisės aktu įformintų kasmetinių atostogų, komandiruočių ar kitų išvykimų iš darbo vietos metu:

30.1. skyriaus vedėją, tarnybos vadovą pavaduoja skyriaus, tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam pavesta pavaduoti pagal skyriaus, tarnybos nuostatus ir ši funkcija yra numatyta pareigybės aprašyme;

30.2. valstybės tarnautoją ar darbuotoją pavaduoja kitas skyriaus, tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme tai yra numatyta;

30.3. seniūną pavaduoja seniūno pavaduotojas;

30.4. valstybės tarnautojus, nepriklausančius jokiam struktūriniam padaliniui, pavaduoja administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas valstybės tarnautojas.

31. Darbuotojams, besimokantiems neatsitraukus nuo darbo (vakariniuose ir neakivaizdiniuose aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų skyriuose), apmokama 90 procentų darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio už suteiktas mokymosi atostogas. Mokymosi atostogoms suteikti turi būti pateiktas prašymas, suderintas su tiesioginiu vadovu, ir švietimo įstaigos pažyma apie egzaminų, įskaitų, kitų užsiėmimų datą.

32. Valstybės tarnautojams suteikiamos nemokamos atostogos:

32.1. iki 3 mėnesių dėl šeimyninių aplinkybių ar kitų aplinkybių gali būti suteikiamos valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens ir valstybės tarnautojo susitarimu;

32.2. dėl dalyvavimo Seimo narių, Respublikos Prezidento ar savivaldybių tarybų rinkimuose suteikiamos įstatymų nustatyta tvarka.

33. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, suteikiamos nemokamos atostogos:

33.1. darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų, – iki 14 kalendorinių dienų;

33.2. darbuotojams, auginantiems vaiką invalidą iki 16 metų, – iki 30 kalendorinių dienų;

33.3. moters nėštumo ir gimdymo atostogų bei vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai – tėvo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti 3 mėnesių;

33.4. neįgaliajam – iki 30 kalendorinių dienų per metus;

33.5. darbuotojui, vienam slaugančiam invalidą, kuriam invalidumą nustatančios komisijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku;

33.6. darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį, – tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo įstaiga;

33.7. santuokai sudaryti – ne mažiau kaip 3 kalendorinės dienos;

33.8. mirusio šeimos nario laidotuvėms – ne mažiau kaip 3 kalendorinės dienos.

34. Darbdavio ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, susitarimu gali būti suteikiamos nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių, tačiau ne ilgiau kaip iki 3 mėnesių.

35. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du ar tris ir daugiau iki dvylikos metų, prašymą dėl papildomų poilsio dienų suteikimo turi pateikti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

36. Darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų ir neturintiems teisės į papildomas poilsio dienas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, žodžiu suderinus su tiesioginiu vadovu.

 

VIII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 

37. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.

38. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu savivaldybės administracijai arba jos reprezentavimu, vieną dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

 

IX. ELGESIO REIKALAVIMAI

 

39. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja savivaldybės administraciją.

40. Savivaldybės administracijoje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

41. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

42. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

 

X. PASKATINIMAI, APDOVANOJIMAI IR MATERIALINĖ PARAMA

 

43. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti skatinami ir apdovanojami:

43.1. savivaldybės mero padėka;

43.2. vardine dovana;

43.3. vienkartine pinigine išmoka, neviršijančia darbo užmokesčiui skirtų lėšų;

43.3.1. gyvenimo 50, 60, 70 metų jubiliejinių sukakčių progomis – 500 litų;

43.3.2. sutuoktuvių proga – 500 litų;

43.3.3. gimus kūdikiui – 300 litų;

43.3.4. išeinant į pensiją – 500 litų;

43.3.5. už labai gerą darbą kalendoriniais metais, atsižvelgus į sutaupyto darbo užmokesčio fondo lėšas.

44. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams, jeigu yra jų rašytiniai prašymai ir pateikti dokumentai, skiriama materialinė pašalpa iš įstaigai skirtų lėšų:

44.1. mirus darbuotojo sutuoktiniui, vaikui – 800 litų;

44.2. darbuotojui, laidojančiam mirusį tėvą, motiną, – 500 litų;

44.3. esant sunkiai materialinei padėčiai dėl jų pačių ar šeimos narių ligos, stichinės nelaimės ar turto netekimo – iki 1 000 litų.

45. Mirus darbuotojui materialinė pašalpa 1 000 litų išmokama jo šeimos nariams.

46. Materialinė pašalpa gali būti išmokama ir šiame skyriuje nenumatytais atvejais, sprendžiant ir nagrinėjant kiekvieną konkretų atvejį ir priimant direktoriaus įsakymą.

 

XI. MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

 

47. Su šiais valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, kurių darbas yra susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pirkimu, transportavimu, yra sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys:

47.1. Informacinių technologijų skyriaus vedėju;

47.2. Civilinės metrikacijos skyriaus vedėju;

47.3. Architektūros skyriaus vyriausiuoju specialistu, kuruojančiu savivaldybės ekologinę situaciją;

47.4. Žemės ūkio, Vietinio ūkio, Apskaitos, Socialinės paramos, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiaisiais ir vyresniaisiais specialistais, kurie administracijos direktoriaus įsakymu paskirti materialiai atsakingais asmenimis;

47.5. seniūnais;

47.6. seniūnijų sporto metodininkais;

47.7. Kanceliarijos skyriaus raštvedžiu;

47.8. Ūkio tarnybos vedėju;

47.9. Ūkio tarnybos dokumentų kopijuotoju;

47.10. Ūkio tarnybos sargais;

47.11. vairuotojais.

48. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys sudaromos priimant darbuotojus į darbą. Sutartį suderinęs su Apskaitos skyriaus vedėju rengia Personalo administravimo skyrius. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys sudaromos dviem egzemplioriais: vienas egzempliorius saugomas Apskaitos skyriuje, antras egzempliorius įteikiamas valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį. Sutarties kopija saugoma darbuotojo asmens byloje. Materialinės atsakomybės sutartys registruojamos Apskaitos skyriuje.

49. Darbuotojai materialiai atsako Darbo kodekso ir Valstybės tarnybos įstatymo numatytais

atvejais ir tvarka. Darbuotojai privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl:

49.1. turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo (sužalojimo);

49.2. medžiagų pereikvojimo;

49.3. nustatytų limitų (stacionarių ir mobilių telefonų pokalbių) viršijimo;

49.4. baudų ir kompensacinių išmokų, kurias darbdavys turėjo sumokėti dėl darbuotojo kaltės;

49.5. išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų;

49.6. netinkamo materialinių vertybių saugojimo;

49.7. netinkamos materialinių ar piniginių vertybių apskaitos;

49.8. dėl to, kad nesiima priemonių užkirsti kelią materialinėms ar piniginėms vertybėms grobti;

49.9. savo kabinete esančių materialinių vertybių sugadinimo, praradimo ar kitokio dingimo;

49.10. kitokių darbo tvarkos taisyklių, pareiginių ar kitų instrukcijų pažeidimo.

 

XII. NUOBAUDOS

 

50. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, drausminės nuobaudos skiriamos Darbo

kodekso nustatyta tvarka ir atvejais.

51. Valstybės tarnautojams tarnybinės nuobaudos skiriamos Valstybės tarnybos įstatymo

nustatyta tvarka ir atvejais.

 

XIII. SAVIVALDYBĖS LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS

 

52. Darbuotojas, pageidaujantis pasinaudoti transporto paslaugomis tarnybos reikmėms ne darbo metu (poilsio dienomis, po darbo), privalo pateikti Ūkio tarnybai skyriaus vedėjo pasirašytą raštą arba jo paties prašymą su administracijos direktoriaus viza, leidžiančia pasinaudoti tarnybiniu automobiliu. Prašymų registracijos žurnalas saugomas pas sargus. Sargas, neturėdamas įregistruoto prašymo, neturi teisės atrakinti garažo.

53. Darbuotojo tarnybinių pareigų atlikimas, dėl kurių reikalingas transportas poilsio dienomis, turi būti įformintas darbuotojo darbo grafike ar pavesta dirbti atskiru administracijos direktoriaus įsakymu.

54. Jei tarnybiniu automobiliu vykstama darbo dienomis už rajono ribų (į seminarą, pasitarimus ar kitais tarnybiniais reikalais), būtinas gautas iš kitų institucijų raštas arba skyriaus vedėjo raštas, kuriame nurodoma vykimo priežastis. Direktoriaus vizuoti raštai nukreipiami Personalo administravimo skyriui, kur įregistruojami į komandiruočių ar išvykimų už rajono ribų registrą.

55. Kelionės lapai pildomi kiekvieną tarnybinio automobilio naudojimo dieną, nurodant aiškiai konkrečius reisus ir nuvažiuotus kilometrus, ir vairuojančio automobilį asmens vardą ir pavardę bei pasirašant. Jei vairuotojas veža darbuotoją, kelionės lape pasirašo darbuotojas, nurodydamas savo pavardę.

56. Darbo dienomis 17 val. 30 min. savivaldybės transportas turi būti pastatytas į garažą, išskyrus išvykimus į tolimesnius reisus.

57. Savivaldybės garažo pagrindines duris sargas užrakina 17 val. 30 min., o rytą 7 val. atrakina.

 

XIV. DARBO UŽMOKESTIS

 

58. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai, nustatantys biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.

59. Darbo užmokestis gali būti nustatomas finansinių metų pradžioje, patvirtinus rajono savivaldybės biudžetą. Darbo sutartyje sulygtas darbo apmokėjimo sąlygas, t. y. mažinti darbo užmokestį galima tik gavus raštišką darbuotojo sutikimą. Apie nustatomas naujas darbo apmokėjimo sąlygas pranešimai kiekvienam darbuotojui įteikiami ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo, nurodant teisines pasekmes, kurios kiltų jiems atsisakius dirbti pasikeitusiomis sąlygomis.

60. Darbo krūvio, kitų (išskyrus darbo apmokėjimo) darbo sutarties sąlygų keitimas galimas esant raštiškam darbuotojo sutikimui. Apie darbo sutarties sąlygų (išskyrus darbo apmokėjimo) keitimą darbuotojas informuojamas prieš 5 darbo dienas. Nesutikus dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis darbuotojas atleidžiamas DK 129 str. nustatyta tvarka.

61. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atskiru administracijos direktoriaus įsakymu gali būti skiriami personaliniai priedai, priemokos, nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Apie personalinių priedų, priemokų skyrimą kiekvienas darbuotojas asmeniškai informuojamas elektroniniu pranešimu, kuris įsegamas į darbuotojo asmens bylą. Tokiu atveju parašas, jog darbuotojas supažindintas su teisės aktu, nereikalingas.

62. Personalinis priedas, neviršijantis darbo užmokesčiui skirtų lėšų, skiriamas už aukštą kvalifikaciją, darbą kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis, įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą bei užduočių, nenumatytų pareigybės aprašyme, atlikimą. Priedas negali viršyti struktūrinių padalinių vadovams 0,7, kitų darbuotojų 0,9 nustatyto tarnybinio atlyginimo dydžio. Priedas mažinamas ar panaikinimas, jei pablogėja darbuotojo darbo rezultatai ar nebevykdomi minėti darbai.

63. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį: atlyginimas 8 d., avansas 23 d. Darbo užmokestis gali būti mokamas ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, esant raštiškam valstybės tarnautojo ar darbuotojo prašymui. Pinigai pervedami į vieną asmeninę valstybės tarnautojo ir darbuotojo sąskaitą nurodytame banke. Atsiskaitymo lapeliai apie priskaičiuotą ir išmokėtą mėnesio darbo užmokestį pateikiami elektroninėje Savitarnos sistemoje.

64. Administracijos skyrių, seniūnijų darbuotojams, viešųjų darbų darbininkams, neturintiems prieigos prie elektroninio pašto, informaciją apie jiems paskirtus priedus bei priemokas ir atsiskaitymo lapelius apie priskaičiuotą ir išmokėtą mėnesio darbo užmokestį iš elektroninės Savitarnos sistemos išspausdina skyrių, tarnybų vedėjai ir seniūnai, turintys elektroninės personalo valdymo sistemos administratoriaus suteiktus įgaliojimus.

65. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis bei viršvalandinį darbą mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

66. Duomenys apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestį teikiami ir skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67. Darbo tvarkos taisyklės, jų pakeitimai, papildymai įsigalioja juos patvirtinus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

68. Administracijos skyrių, tarnybų, seniūnijų vadovai su šiomis taisyklėmis pasirašytinai supažindina dirbančius ir naujai priimtus darbuotojus.

69. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra atsakingi už darbo tvarkos taisyklių nuostatų vykdymą.

_______________________________

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-08 10:07:31